گالری تصاویر نمای آلومینیوم کامپوزیت

 • پروژه نمای کامپوزیت
  پروژه نمای کامپوزیت
 • پروژه نمای کامپوزیت در خرم آّاد
  پروژه نمای کامپوزیت در خرم آّاد
 • پروژه نمای کامپوزیت ساختمان 6
  پروژه نمای کامپوزیت ساختمان 6
  متراژ : 420 مترمکان : بستک هرمزگانمدت اجرا : 28 روزسبک اجرا : فرمسبک اجرا : فرمآقای کریمیان
 • پروژه ساختمان رستوران
  پروژه ساختمان رستوران
  متراژ : 350 مترمکان : نجف آباد یزدانشهرمدت اجرا : 35 روزسبک اجرا : فرم
 • پروژه عظیم قیطریه تهران
  پروژه عظیم قیطریه تهران
  متراژ : 2900 مترمکان : قیطریه تهرانمدت اجرا : 60 روزسبک اجرا : فرم
 • پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین راوند اصفهان
  پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین راوند اصفهان
  متراژ : 850 مترمکان : راوندمدت اجرا : 45 روزسبک اجرا : فیکسپیمانکار:آقای جهانگیریمجری:آقای اصلانی
 • پروژه مجتمع مهر و ماه - نمای کامپوزیت پمپ بنزین
  پروژه مجتمع مهر و ماه - نمای کامپوزیت پمپ بنزین
  مکان : قم مجتمع سیاحتی تفریحی مهر و ماهمدت اجرا : 55 روز (کل پروژه)سبک اجرا : فیکسکارفرما :مهندس احمدیپیمانکار:آقای جهانگیریمجری:آقای اصلانی
 • پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین
  پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین
  متراژ : 1300 مترمکان : اردستان ظفرقند پمپ بنزین پردیسانمدت اجرا : 40 روزسبک اجرا : فیکسپیمانکار:آقای جهانگیریکارفرما : آقای قنبریمجری:آقای اصلانی
 • پروژه نمای کامپوزیت ساختمان 8
  پروژه نمای کامپوزیت ساختمان 8
  متراژ : 250 مترمکان : بستک هرمزگانمدت اجرا : 30 روزسبک اجرا : فرمآقای شیروانی
 • پروژه استخر 9 دی
  پروژه استخر 9 دی
  متراژ : 450 مترمکان : اصفهان دانشگاه علوم پذشکیمدت اجرا : 35 روزسبک اجرا : فرم
 • پروژه مجتمع مهر و ماه - نما کامپوزیت اداری پمپ بنزین
  پروژه مجتمع مهر و ماه - نما کامپوزیت اداری پمپ بنزین
  مکان : قم مجتمع سیاحتی تفریحی مهر و ماهمدت اجرا : 55 روز (کل پروژه)سبک اجرا : فیکسکارفرما :مهندس احمدیپیمانکار:آقای جهانگیریمجری:آقای اصلانی
 • پروژه پست بانک 2
  پروژه پست بانک 2
  متراژ : 600 مترمکان : بندر کنگان خیابان وحدتمدت اجرا : 50 روزسبک اجرا : فرمآقای اسلامی
 • پروژه مجتمع مهر و ماه - نمای کامپوزیت آسانسور ها
  پروژه مجتمع مهر و ماه - نمای کامپوزیت آسانسور ها
  متراژ : 150 مترمکان : قم مجتمع سیاحتی تفریحی مهر و ماهمدت اجرا : 55 روز (کل پروژه)سبک اجرا : فیکسکارفرما :مهندس احمدیپیمانکار:آقای جهانگیریمجری:آقای اصلانی
 • پروژه نمای ورق کامپوزیت ساختمان
  پروژه نمای ورق کامپوزیت ساختمان
  متراژ : 200 مترمکان : گراشمدت اجرا : 25 روزسبک اجرا : فرمآقای زیارتی
 • پروژه نمای آلومینیوم کامپوزیت ساختمان 2
  پروژه نمای آلومینیوم کامپوزیت ساختمان 2
  متراژ : 200 مترمکان : گراشمدت اجرا : 20 روزسبک اجرا : فرمآقای صمیمی
 • پروژه آقای انصاری بستک
  پروژه آقای انصاری بستک
  متراژ : 300 مترمکان : بستکمدت اجرا : 25 روزسبک اجرا : فرم
 • پروژه نمای کامپوزیت پست بانک 3
  پروژه نمای کامپوزیت پست بانک 3
  متراژ : 200 مترمکان : فریدونشهرمدت اجرا : 20 روزسبک اجرا : فرمآقای سپیانی
 • پروژه پست بانک 1
  پروژه پست بانک 1
  متراژ : 200 مترمکان : بستک هرمزگانمدت اجرا : 25 روزسبک اجرا : فرمآقای کهن
 • پروژه نمای ساختمان 4
  پروژه نمای ساختمان 4
  متراژ : 160 مترمکان : تیرانمدت اجرا : 22 روزسبک اجرا : فرمآقای دادخواه
 • پروژه نمای کامپوزیت بندر کنگان
  پروژه نمای کامپوزیت بندر کنگان
 • پروژه قیر
  پروژه قیر
  متراژ : 250 مترمکان : قیرمدت اجرا : 30 روزسبک اجرا : فرمآقای قاعدی

 

 • تصاویر نمای کامپوزیت
  تصاویر نمای کامپوزیت
 • تصاویر نمای کامپوزیت
  تصاویر نمای کامپوزیت
 • تصاویر نمای کامپوزیت
  تصاویر نمای کامپوزیت
 • تصاویر نمای کامپوزیت
  تصاویر نمای کامپوزیت

 

گالری تصاویر نمای آلومینیوم کامپوزیت

گالری تصاویر نمای آلومینیوم کامپوزیت

گالری تصاویر نمای آلومینیوم کامپوزیت